អំពីសមាគម
សមាគមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកម្ពុជា (ស.ទ.ក)

សមាគមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកម្ពុជា (ស.ទ.ក) គឺជាស្ថាប័នឯករាជ្យ មិនស្វែងរកប្រាក់កម្រៃឯកជន និងមិនធ្វើនយោបាយមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយ ធ្វើការប្រមូលផ្តុំអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកឯកជនទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ធ្វើសកម្មភាពដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់សមាជិកនៃសមាគម។
ស.ទ.ក ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១១ ដោយក្រុមប្រតិបត្តិករទឹកឯកជនកម្ពុជាមួយក្រុម និងក្រោមការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងបច្ចេកទេសរបស់គម្រោង USAID និង Cambodia-MSME។ វាត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិស្របច្បាប់ដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១២។

CWA's Conference
ជំនួញនិងអាជីវកម្ម

ស្វែងរកបន្ត

វេទិកាជួបជុំសមាជិក

ចូលរួម

ព័ត៌មានថ្មីៗ

ការប្រើប្រាស់ភាពជាដៃគូប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត..

ការប្រើប្រាស់ភាពជាដៃគូប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត ដើម្បីលើកកម្ពស់ការទទួលបានទឹកទឹកពិសាសុវត្ថិភាព ទឹកពិសាសុវត្ថិភាពគឺជាតំរូវការប្រចាំថ្ងៃ ប៉ុន្តែមិនមែនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់សុទ្ធត...

មើលបន្ថែម

ការផ្សព្វផ្សាយពីគណនេយ្យភាពសម្រាប់សេវាកម្មផ្គត់ផ្គង់ទឹក

Cambodian Water Supply Association (CWA) received a financial supported from WaterAid to implement a project, named “Promotion for Accountable Water Supply Services”. The...

មើលបន្ថែម

ការបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសមូលដ្ឋានអំពីប្រព្រឹត្តកម្មទឹក

CWA is conducting a Basic Technical Management Training on Water treatment plant, water quality, operation and maintenance to the sub-nation authorities and community peo...

មើលបន្ថែម

ក្រុមហ៊ុនសវនកម្មហិរញ្ញវត្ថុ

Cambodian Water Supply Association (CWA) is a local professional association specializes in water service supply both in urban and rural areas of Cambodia. We work closel...

មើលបន្ថែម

បុគ្គលិកហាត់ការ

Cambodian Water Supply Association (CWA) is a local professional association specializes in water service supply both in urban and rural areas of Cambodia. We work closel...

មើលបន្ថែម

ជំនួយការបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យា

Cambodian Water Supply Association (CWA) is a local professional association specializes in water service supply both in urban and rural areas of Cambodia. We work closel...

មើលបន្ថែម

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ

  • ការចែករំលែកបណ្តាញ និងបទពិសោធន៍៖ ជួបនិងរៀនពីដៃគូរបស់អ្នកតាមរយៈកម្មវិធីដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានិងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ។
  • ការកសាងសមត្ថភាព៖ ទទួលបានទាំងការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបច្ចេកទេសនិងជំនួញពាណិជ្ជកម្ម។
  • ការទទួលបានព័ត៌មាន៖ ទីផ្សារវត្ថុធាតុដើមច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ។
  • ការទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ៖ ការចែករំលែកព័ត៌មានស្តីពីការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាននិងវិធីដើម្បីទទួលបានហិរញ្ញវត្ថុ។
  • កិច្ចពិភាក្សាជាសាធារណៈឯកជន៖ ពិភាក្សាលើបញ្ហានានានិងបង្កើតដំណោះស្រាយល្អសម្រាប់ប្រតិបត្តិករទឹកនិងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ។

Sign Up

    Contact Us!


    ឧបត្ថម្ភដោយ