គម្រោង «បង្កើននូវភាពធន់ នឹងអាកាសធាតុ»

សេចក្តីជូនដំណឹង សមាគមអ្នកផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតកម្ពុជា មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូន លោក/លោកស្រី អ្នកនាងកញ្ញា ជាម្ចាស់​ស្ថានីយ​ផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតឯកជន ដែលស្ថិតក្នុងស្រុកឧដុង្គ ខេត្ត...

More

Using innovative partnerships to promote...

Innovative partnerships can help to enhance access to safe drinking water. Australia is sharing knowledge and innovation in water-related service delivery by facilitating...

More

Job Announcement: Admin & Finance O...

Cambodian Water Supply Association (CWA) is a local professional association specializes in water service supply both in urban and rural areas of Cambodia. We work closel...

More

Job Announcement: Senior Water Supply En...

Cambodian Water Supply Association (CWA) is a local professional association specializes in water service supply both in urban and rural areas of Cambodia. We work closel...

More

Promotion for Accountable Water Supply S...

Cambodian Water Supply Association (CWA) received a financial supported from WaterAid to implement a project, named “Promotion for Accountable Water Supply Services”. The...

More

Basic Technical Management Training on W...

CWA is conducting a Basic Technical Management Training on Water treatment plant, water quality, operation and maintenance to the sub-nation authorities and community peo...

More